Május a Szűzanya hónapja

Május a Szűzanya hónapja, akit estéről estére litániákkal köszöntenek a hívek a katolikus templomokban. A “litánia” kifejezés a görög “litaneuó” – könyörgök szóból származik. Az V. században jelentette azt a könyörgő imádságot, amellyel különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században kialakult már a ma is ismert formája: az előimádkozó szándékaira a hívek válaszolnak.
A loretoi litánia a mai formájában a XVI. században tűnik fel először, de már a XII. századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült imádságot. Az általunk ismert “loretoi litánia” a Loreto városának bazilikájában lévő Szent Házból származik, ahol 1575-től minden szombaton elénekelték a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Loretoban járt és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette. VII. Orbán pápa l691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különböző templomokban készült Márialitániákat, és egyetemes használatra a “loretoi litániát” rendelte el. XII. Leó pápa ezt l886-ban megújította. A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának jelentőségét, így XII. Piusz, VI. Pál és II. János Pál pápák.

A loretoi litánia részei
A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát.
Először a Szűzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges Szűz, Istennek Anyja, Szüzek szent Szüze.
A következő csokorban azok a motívumok szerepelnek, melyekért őt tiszteljük: Krisztus anyja, Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül való, Szűz virág, Szeretetre méltó, Csodálatos, Jótanács, Teremtőnk és Üdvözítőnk anyja.
Az ötödik részben Máriát, mint szüzet különböző ékes jelzőkkel magasztalja. A hatodik részben a Szentírásból vett jelzőkkel ruházza fel, amely az Igazság tükre megszólítással kezdődik, és a Hajnali csillag köszöntő szóval fejeződik be.
A Szűzanya a Betegek gyógyítója, Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója és a Keresztények segítsége, tehát a mi küzdelmes életünk résztvevője, akihez mindig bizalommal fordulhatunk.
Amíg eddig a küszködők közbenjárójaként szólítottuk meg, most a megdicsőült világ királynőjeként köszöntjük. A befejező megszólítások az időközben kimondott hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplő sajátos motívumokat említik bizalmunk kifejezéseként.
A litánia az Isten Bárányához fordul, és könyörgéssel fejezi be a Szűzanya köszöntését. Természetes, hogy Máriát köszöntő imádságaink számosak. Ezért a litániák után még különböző imádságokat szoktak hozzákapcsolni, amelyeket az egyházmegyei és a helyi gyakorlattal alakítottak ki. (Verbényi István)

A Szűzanya gyermeke sosem vész el
Május első vasárnapja az édesanyák napja, május pedig Mária hónapja, amikor különös tisztelettel és szeretettel fordulunk az égi édesanyához. Az édesanya szónak olyan mély tartalma van, hogy önmaga felidéz mindent, ami az anyai mivoltban gyökerezik. A szép emlékeket, a vigaszt, a segítséget, az ápolást, az ölelést, azt, hogy valaki értünk él, s hogy nem azért szeret, mert megérdemeljük, hanem azért, mert az övé vagyunk. Mária úgy lett minden ember édesanyja, hogy a kereszten Jézus ránk bízta őt, és bennünket őrá. Kaptunk tehát egy égi édesanyát, aki mindannyiunk édesanyja. A mennyországba, az Úr színe elé az ő szeplőtelen szíve által juthatunk a legbiztosabban.
Fontos, hogy imádkozzuk a rózsafüzért, a legerősebb imát, amely az Istent dicsőíti, és a Szűzanyát köszönti. Égi anyánk pedig oltalmaz, véd és segít bennünket, s mellettünk lesz a próbatétek során is. Forduljunk hozzá bizalommal, imádkozzunk hozzá, és ajánljuk magunkat az ő szentséges szívének oltalmába. Kérjük pártfogását, közbenjárását, bízzuk szeretetére nehézségeinket, küzdelmeinket, terveinket, hiszen ő figyel ránk, gondoskodik rólunk, közbenjár értünk Istennél és egyszülött fiánál, Jézusnál. Örök igazság, hogy Mária gyermeke nem vész el. (Ocsovai Grácián testvér)

Oltalmad alá futunk…

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz! Mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak! Ámen.

Szűz szülője Istennek
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

Anyám, benned bízom és remélek,
Anyám, te utánad epedek,
Anyám, te jóságos kegyelmezz,
Anyám, te hatalmas védelmezz!
Anyám, óh jöjj segíts imádkozni,
Anyám, óh jöjj segíts küzdeni,
Anyám, óh jöjj segíts szenvedni,
Anyám, óh jöjj ne hagyj elveszni!
Hiszen bírsz segíteni, óh hatalmas,
Akarsz is segíteni,óh irgalmas,
Kell is segítened,óh hűséges,
Fogsz is segíteni,óh kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége,s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom,minden szenvedésben,
Mária mindig segít,minden időben!
Biztosan állítom életben s halálban,
Mária mindig segít,minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek Jó Anyám, fenn az égben!

Szűz szülője Istennek,

Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

Amen

 IMA AZ ÉDESANYÁKÉRT

Istenem, a Te gondviselésed akaratából ajándékozta
nekem édesanyám az életet. Nélküle nem volnék.
Mindig hálás akarok lenni ezért neki, és sohasem felejtem el
azt a szenvedést, melyet értem viselt.

Éjt nappallá téve gondoskodik rólam, ápolja testemet, őrzi lelkemet.
Ő beszélt nekem először Rólad, a jóságos Mennyei Atyáról,
és ő tanított először imádkozni.

Áldd meg őt, és jutalmazd meg gazdagon mindazért, amit értem tett.
Örömet akarok szerezni neki egész életemben,
és mindig tisztelettel állok meg az édesanyai méltóság előtt.

Amen.

Atyánk, szeretettel fordulunk Hozzád, Szűzanyánk pártfogásával és könyörgünk jó édesanyákért!

Azokért, akik tiszta szívből vágyódnak gyermekáldásért, hogy hittel és bizalommal forduljanak az Élet Urához.

Azokért, akik kisbabát hordoznak méhükben és az ő egészséges fejlődésükért!

Azokért, akik aggódva hordozzák magzatukat, hogy a félelem helyett a Gondviselésbe vetett bizalom uralkodjék szívükben.

Azokért, akiknek nehéz a várandósság, talán fáradtak, betegek, hogy kitartóan bízzanak Isten erejében.

Azokért, akiknél valami betegséget fedeztek fel az orvosok, és elbizonytalanodtak.

Azokért, akiknek megfordult fejében az abortusz lehetősége, hogy rá tudják bízni magukat a legnagyobb szeretetre, az isteni gondviselésre.

Azokért, akik pár órán belül vagy talán éppen most szülni fognak.

Azokért, akik kórházi kezelésben részesülnek és gyógyulniuk kell még a szülés előtt.

Azokért, akik első gyermeküket várják!

Azokért, akik többedik gyermeküket vállalják.

Azokért a szülőkért, akik kisbabájuk mellett virrasztanak, keveset alszanak, szeretettel figyelik kisbabájuk első napjait.

Azokért a szülőkért, akik gyermekeikért készek számtalan lemondásra, és az Élet felé fordulnak.

Azokért a szülőkért, akik nem merülnek bele a munkába és az anyagi világba, hanem tudatosan szánnak időt gyermekeikre.

Azokért a szülőkért, akik a valódi életre nevelik gyermekeiket, egyszerűségben, becsületben és tisztességben.

Azokért a szülőkért, akik együtt imádkoznak gyermekeikért és gyermekeikkel.

Azokért a szülőkért, akik e világ szelleme szerint élnek és elhanyagolják gyermekeik igazi keresztény életre nevelését.

Istenünk, köszönjük Neked édesanyánkat. Áldd meg a Szűzanya áldásával a világ összes asszonyát, hogy az édesanyai szív áldásaival tudjanak felnőni nemzedékek a Te nagyobb dicsőségedre.

Amen.

Comments are closed.